De Historie van de Ericaloge

Gedurende haar geschiedenis is de Ericaloge op allerlei plaatsen gevestigd geweest. De huidige vestigingsplaats van onze loge is het karakteristieke Odd Fellowgebouw in de Julianastraat. Dit gebouw is een oud aardappelpakhuis dat in 1989 is aangekocht. Tijdens de oorlog werd het gebruikt om Engelse piloten te verbergen voor de bezetter. In het gebouw is nog steeds te zien w aar de schotten hebben gezeten om de opslag van aardappelen te vergemakkelijken. De benedenverdieping wordt verhuurd aan een klussenbedrijf. De loge zelf is gevestigd op de eerste verdieping.

De Ericaloge nr 19 werd op 19 December 1914 gesticht. In de jaren daarvoor had de Odd Fellowbeweging vaste voet gekregen op het continent. Zo was in 1900 de Grootloge voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België gesticht. Dit is het Algemeen Bestuur van onze beweging.

De Meppeler Courant van 26 december 1914 bericht hierover het volgende:”Zaterdag jl. is hier ter stede ingewijd de Loge Erica No. 19 der Nederlandsche Odd Fellows Orde. Voor dat doel waren een 70-tal personen uit allen deelen van het land overgekomen, meest als afgevaardigden van andere Loges. Het gebouw aan het Zuideinde, achter het gebouw voor Volksbelangen, hebben wij gisteren bezichtigd. Het maakte op ons de indruk van een eenvoudig, doch keurig ingericht vertrek.De naam van de vereeniging is Independent Order of Odd Fellows (bij verkorting I.O.O.F) ’t geen in onze taal betekent “Onafhankelijke orde van Vrije Broederen”.Van oorsprong een Amerikaansche vereeniging is zij thans over de geheele wereld verspreid; haar doel is werkzaam te zijn op allerlei maatschappelijk gebied. Dit doel wordt aldus in de statuten omschreven:Doel a: het aankweeken, verspreiden en versterken van gevoelens van humaniteit bij de leden onderling en tegenover medemenschen, zonder aanzien van rang of stand, politieke of godsdienstige richting.Doel b: het verlenen van redelikken en zoo mogelijk stoffelijken steun, het ondersteunen van weduwen, het verzorgen van weezen harer leden.Doel c: het houden van lezingen over maatschappelijke onderwerpen, waarbij godsdienst en politiek zijn uitgeslotenMen kan lid worden deezer vereeniging door speciale uitnodiging. reeds wordt deze vereeniging vertegenwoordigd in het Comite voor Belgische vluchtelingen alhier, terwijl veele harer lden elders in den lande zitting hebben in corporaties als Armenraad en dergelijke.Uit bovenstaande ziet men dus, dat deze vereeniging in strijd met de gaande geruchten niets heeft uitstaande met de loge der Maçons.Door de tot standkoming deezer Loge is onze Gemeente weer een vereeniging rijker geworden, die, naar wij mogen verwachten, zich dikwijls op allerlei gebied zal laten hooren.”

Eerste voorzitter van de Loge was de heer R. Houwink, tevens bestuurslid van Volksbelangen en hij zal wel bemiddeld hebben in de eerste huisvesting van de Odd Fellows in Meppel.Gedurende die eerste jaren was de loge actief in het kopen en verkopen van grond en opstal aan het Zuideinde. In 1931 verkoopt de Ericaloge een perceel met opstallen aan het Zuideinde aan R. Rijkmans Tzn. Wel behield de loge haar tempel en entree en ging daarvoor huur betalen tot het jaar 1934. In dat jaar verplaatste de loge zich naar een terrein achter de kruidenier van Veen, twee percelen noordelijker.In de Meppelijker Courant vinden we ook telkens berichten dat de Odd Fellows actief waren op maatschappelijk werk. In 1916 werden zogenaamde “bleekneusjes” naar een vakantiekolonie gestuurd en werden in 1919 in Meppel logerende Duitse kinderen voor een dag aan de goede zorgen van de loge toevertrouwd. Hierbij werd nog aangetekend dat zij de volgende week nog een tochtje naar Vollenhove zouden maken, omdat deze kinderen nog nooit de zee hadden gezien.

Aan het begin van 1940 brak voor de Ericaloge een onmogelijke periode aan. De bezetter wilde al snel grote invloed uitoefenen. Contributie van de leden moest ingeleverd worden, daarna moest inzage gegeven worden in het programma en moest toestemming voor vergaderingen aangevraagd worden. Het was duidelijk waar dit heenging. Ergens in het jaar 1940 werd het besluit genomen het archief van de Ericaloge te vernietigen. Het werd verbrand door de toenmalige secretaris de heer Koopmans. De bezetter nam de inventaris in beslag. (Een deel hiervan, met name de stoelen met het drie schakel symbool, kon na de oorlog weer opgespoord en teruggekocht (!) worden en siert nog steeds de tempel). In feite hield de loge op te bestaan…

Al enkele weken na de bevrijding trachtten enkele leden de loge nieuw leven in te blazen. Juridisch was de loge blijven bestaan, maar veel leden hadden tijdens de oorlog het geloof in de idealen van de Odd Fellows verloren. Toch is dankzij de inzet van een paar leden de loge weer van de grond gekomen. Materiële en financiële ondersteuning van andere loges, Grootloge en een uitkering van het Oorlogschadefonds hielpen de Ericaloge op weg. Met de heer van Veen, verhuurder van het Odd Fellowgebouw, werd met enige moeite een overeenkomst bereikt waarin de loge als enige huurder van het gebouw zou optreden. Pas in 1951 beschikte de Ericaloge weer over een geheel gerestaureerde tempel.

In dit jaar werd ook de beslissing genomen de zittingen te verplaatsen van de vrijdag- naar de dinsdagavond. De loge groeide langzaam: in 1954 21 ledenIn 1959 moest de loge omzien naar een andere behuizing. De verhuurder van de grond, de N.V. Rijkmans, had besloten de huur op te zeggen. Zo verhuisde de loge in 1960 naar het verenigingsgebouw achter de Doopsgezinde kerk aan de Marktstraat. Ideaal was dit niet. Zogenaamde ” bouwploegen” moesten elke week de tempel inrichten en na de zitting weer afbreken.

Dit beviel niet, want in 1965 gaven de leden toestemming om over te gaan tot de koop van het pand Emmastraat nr. 92, waar vroeger de muziekschool was gevestigd. Het jaar 1966 stond in het teken van de verbouw van dit pand. Op 6 september van dat jaar kon het betrokken worden.

Uit deze tijd stammen ook de internationale contacten. Met enige regelmaat waren er uitwisselingen met een Duitse en een Deense loge.In 1979 werd het 65-jarig bestaan van de loge gevierd. Bij deze gelegeneheid werd aan de gemeente Meppel binnen het z.g. ” Groene Plan” een boom aangeboden. Op 29 maart 1980 werd deze boom door de voorzitter van de Ericaloge in het Wilhelminapark geplant. En ook het 75- jarig jubileum ging niet onopgemerkt voorbij. Er werd een boeken- en platenmarkt gehouden waarvan de opbrengst ten goede kwam aan “kind en ziekenhuis” afd. Meppel en de Dr. J.A. Reijntjes Dovenschool op Sri Lanka. In dit zelfde jaar verhuisde de loge naar een nieuwe locatie: Julianastraat 9. Sedert dit jaar verblijft de loge hier en heeft ze een gestage groei in haar ledental doorgemaakt. Thans zijn er ongeveer 50 mannen lid van de Ericaloge nr 19.